Hướng dẫn kê khai cho thuê tài sản theo kỳ thanh toán Mẫu 01/TTS

I. Kê khai theo kỳ thanh toán

Đối với những HĐ cho thuê nhà có doanh thu >100 triệu/năm, NNT bắt buộc có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế.

Đối với nhưng HĐ cho thuê nhà có doanh thu <100 triệu/năm, NNT không có nghĩa vụ phải kê khai, nộp thuế, tuy nhiên NNT vẫn có thể thực hiện kê khai và số thuế phải nộp sẽ bằng 0.

1. Kê khai lần đầu theo kỳ thanh toán
Bước 1: NNT đăng nhập vào hệ thống, chọn <Thuê tài sản> , chọn <Kê khai trực tuyến> hệ thống chuyển sang màn hình chọn tờ khai.Chọn tờ khai “01/TTS – Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản”.

Bước 2: Nhấn <Tiếp tục>

Hệ thống yêu cầu NNT chọn các thông tin:

Cục thuế: Chọn trong danh sách Cục thuế -Nơi có tài sản cho thuê
CQT nơi có tài sản cho thuê: Chọn trong danh sách Chi cục thuế – nơi có tài sản cho thuê.

Loại tờ khai: “Tờ khai chính thức”
Hình thức kê khai: “Kỳ thanh toán”
Quý kê khai: Chọn quý
Từ ngày: Chọn ngày bắt đầu kỳ muốn kê khai
Đến ngày: Chọn ngày kết thúc của kỳ kê khai
Tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà > 100 triệu đồng: Cho phép chọn hoặc không.
+ Trường hợp chọn: Nếu trong tổng các HĐ có 1 HĐ doanh thu nhỏ hơn 100 triệu, hệ thống sẽ tính thuế cả HĐ có doanh thu < 100 triệu

+ Trường hợp không chọn: HĐ có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu, NNT không có nghĩa vụ phải nộp thuế, nhưng vẫn muốn kê khai. Hệ thống không tính thuế.

Bước 3:NNT chọn <Tiếp tục>, hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai.

Lưu ý: Hệ thống hiển thị mặc định, màn hình phụ lục hỗ trợ nhập dữ liệu tờ khai 01/HT-TTS. Đây là phụ lục hỗ trợ NNT nhập các chỉ tiêu và tự động tính thuế để tổng hợp lên bảng kê mẫu số 01/BK-TTS và tờ khai mẫu số 01/TTS.

Bước 4: NNT nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS

Chỉ tiêu [05] – Số thứ tự: Tự sinh dòng mô tả hợp đồng: Danh mục cấp 1, ví dụ: 1,2,3,…..
Chỉ tiêu [06a] – Số thứ tự HĐ:Chọn trong danh mục
Chỉ tiêu [06] – Bên thuê tài sản: Nhập text tối đa 200 ký tự
Chỉ tiêu [07],[08] – Loại tài sản:Ứng dụng đặt mặc định<Bất động sản>
Chỉ tiêu [09] – Số hợp đồng: NNT tự nhập tối đa 50 ký tự

 

Chỉ tiêu [10] – Ngày hợp đồng: Phải <= ngày hiện tại.
Trường hợp Chỉ tiêu – [10]> ngày hiện tại hệ thống cảnh báo lỗi.

Chỉ tiêu [11] – Mục đích sử dụng tài sản thuê:Cho phép chọn theo danh mục.
Chỉ tiêu [12] – Bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản: Cho phép tích chọn
Chỉ tiêu [13] – Địa chỉ tài sản: Cho phép chọn theo danh mục phường xã
Chỉ tiêu [14] – Diện tích tài sản cho thuê: Cho phép nhập giá trị >0
Chỉ tiêu – Thời hạn thuê: [15a], chỉ tiêu [15b] ứng dụng hỗ trợ lịch để NNT chọn, nếu thời hạn thuê là tròn tháng, hệ thống sẽ tự động tích vào Chỉ tiêu – [14a], ngược lại NNT sẽ phải tích chọn 1 trong 3 chỉ tiêu [14a],[14b], [14c].

Chỉ tiêu – [15c] – Tổng ngày thuê: Tính số ngày thuê của HĐ
Hình thức thanh toán, có 2 hình thức:
+ Chỉ tiêu – [16a]: Thanh toán 1 lần cho cả hợp đồng.

+ Chỉ tiêu – [16b]: Kỳ thanh toán(tháng/lân): NNT có thể chọn 1,2,3… tháng/ lần.

Chỉ tiêu[17a] – Loại hợp đồng: NNT chọn loại hợp đồng trong danh sách.
Chỉ tiêu [17b] – Giá thuê theo hợp đồng:Nhập tối đa 15 ký tự.
Chỉ tiêu – [16] – Tổng giá trị HĐ: Hệ thống hỗ trợ tính.

Chỉ tiêu [18b] – Đến ngày: Tự sinh số ngày/tháng của kỳ thanh toán
Chỉ tiêu [24] – Trạng thái HĐ: Chọn “Hợp đồng khai lần đầu”
Chỉ tiêu [25] – Mã hợp đồng: Tự sinh

Sau khi nhập xong các chỉ tiêu ở bảng01/TH-TTS, NNT tích vào dòng cuối cùng chỉ tiêu [17e] à nhấn<Tổng hợp phụ lục>

Hệ thống tự động tính các chỉ tiêu [20a], [20], [21], [22], [23]:

Bước 5: NNT chọn<Tiếp tục> để chuyển sang màn hình 01/BK-TTS

Màn hình phụ lục 01/BK-TTS

Bước 6: Nhấn<Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính ,nhấn<Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

Bước 7: Nhấn<Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển bước<Nộp tờ khai>

Muốn sửa lại dữ liệu, NNT chọn<Sửa lại>.
Muốn lưu tờ khai chọn<Lưu bản nháp>.
Bước 8: Nhấn <Nộp tờ khai> để chuyển sang bước tải file hợp đồng.

Bước 8: Nhấn<Tiếp tục> hệ thống chuyển sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 9: Nhấn<Tiếp tục>, hệ thống gửi một mã OTP đến điện thoại NNT.

Chọn<Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>

NNT nhập mã OTP.
Lưu ý: Thời gian của việc nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát ra ngoài, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

 

Bước 10: Nhấn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”

 

2. Kê khai sửa đổi bổ sung theo kỳ thanh toán

Nộp tờ khai bổ sung trong trường hợp số thuế của NNT có thay đổi hoặc thay đổi thông tin liên quan đến hợp đồng tờ khai.

Bước 1: NNT vào chức năng <Tra cứu thuế>à<Tra cứu tờ khai> nhập các điều kiện tra cứu.

Nhấn <Tra cứu>, hệ thống hiển thị màn hình kết quả tra cứu:

Bước 2: Chọn<Kỳ kê khai tiếp theo>, nhấn mở lại tờ khai, màn hình hiển thị bước chọn thông tin tờ khai, chọn loại tờ khai: <Tờ khai bổ sung>

 

Thông tin dữ liệu tờ khai chính được lấy lên. NNT thực hiện việc thay đổi dữ liệu ở bảng 01/HT-TTS.

Màn hình trước khi thay đổi

Sau khi thay đổi

Lưu ý: Kê khai sửa đổi bổ sung, dữ liệu có thay đổi à chỉ tiêu [24], NNT chon trạng thái HĐ: “Hợp đồng đã khai có thay đổi” và chỉ tiêu [25] nhập lại mã HĐ của kỳ kê khai trước.

 

 

Bước 2: Nhấn<Tổng hợp phụ lục>à nhấn <Tiếp tục> để chuyển sang màn hình 01/BK-TTS

Màn hình phụ lục 01/BK-TTS

Bước 3: Nhấn<Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính à nhấn <Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

Bước 4: Nhấn nộp <Hoàn thành kê khai> hệ thống chuyển sang bước nộp tờ khai

– Sửa lại dữ liệu, NNT chọn<Sửa lại>.

– Kết xuất tờ khai chọn<Kết xuất XML>.

Bước 5: Nhấn<Nộp tờ khai> hệ thống chuyển sang bước tải file HĐ.

Bước 5: Nhấn <Tiếp tục> hệ thống chuyển sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 6: Nhấn <Tiếp tục>, hệ thống mã OTP về điện thoại NNT.

Chọn<Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>

NNT nhập mã OTP.
Lưu ý: Thời gian nhập mã OTP là 5 phút. Sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát khỏi hệ thống, muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 7: Nhấn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”

3. Kê khai kỳ thanh toán (kỳ thanh toán tiếp theo), HĐ không thay đổi
Có hai cách để kê khai kỳ tiếp theo trong trường hợp hợp đồng không thay đổi như sau:

Cách 1: NNT vào Tra cứu và làm theo các bước như sau:

Bước 1: NNT vào chức năng <Tra cứu thuế>à<Tra cứu tờ khai> nhập các điều kiện tra cứu, nhấn<Tra cứu>.

Màn hình kết quả tra cứu:

Bước 2: NNT chọn ô <Kỳ kê khai tiếp theo>, nhấn chuột để mở lại tờ khai, màn hình hiển thi bước chọn thông tin tờ khai.

Bước 3: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai, dữ liệu năm Q1/2017 hiển thị.

Lưu ý: Vì HĐ kỳ tiếp theo không có thay đổi, nên chỉ tiêu [24] NNT chọn trạng thái “Hợp đồng đã khai không thay đổi”

– Chỉ tiêu [25] nhập lại mã HĐ kê khai của kỳ trước.

Bước 4: Nhấn<Tổng hợp phụ lục>, nhấn <Tiếp tục>.

Bước 5: Nhấn <Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính àchọn <Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

 

Bước 7: Nhấn <Hoàn thành kê khai> hệ thống chuyển sang bước nộp tờ khai.

Bước 8: Nhấn <Nộp tờ khai>à chuyển sang bước tải file HĐ.

Lưu ý: HĐ của NNT không có file HĐ, có thể bỏ qua bước này.

Bước 6: NNT chọn<Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 7: Nhấn <Tiếp tục>, hệ thống gửi mã OTP về điện thoại NNT.

Chọn<Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>

NNT nhập mã OTP.
Lưu ý: Thời gian nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát ra ngoài, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 8: Nhấn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”

Cách 2: NNT vào kê khai từ đầu như hướng dẫn mục 1( cách này Ứng Dụng không hỗ trợ lấy dữ liệu kỳ Q1/2017, muốn kê khai kỳ tiếp theo Q2/2017 NNT phải thực hiện kê khai từ đầu).

Lưu ý: Sau khi kê khai các chỉ tiêu xong, tại chỉ tiêu [24], NNT chọn “Hợp đồng đã khai không thay đổi” và chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ đã kê khai kỳ trước rồi mới nộp tờ khai.

Bước này NNT rất dễ nhầm và nhập sai số HĐ nên khuyến khích NNT nên làm theo cách 1 đã hướng dẫn.

4. Kê khai kỳ thanh toán tiếp theo, HĐ có thay đổi

Có hai cách để kê khai kỳ tiếp theo trong trường hợp Hợp đồng có thay đổi như sau:

Cách 1: NNT vào tra cứu và làm theo các bước như sau:

Bước 1: NNT vào chức năng <Tra cứu thuế>, <Tra cứu tờ khai> nhập các điều kiện tra cứu, nhấn<Tra cứu>

Màn hình kết quả tra cứu:

Bước 2: NNT chọn <Kỳ kê khai tiếp theo>, nhấn chuột để mở lại tờ khai, màn hình hiển thi bước chọn thông tin tờ khai.

 

Bước 3: Nhấn <Tiếp tục>, hệ thống hiển thị dữ liệu tờ khai chính (kỳ kê khai trước).

NNT thực hiện việc thay đổi dữ liệu tại bảng 01/HT-TTS

NNT thay đổi chỉ tiêu [06] – Bên thuê tài sản: Nguyễn Văn A à Hoàng Ngọc Quỳnh.
Dữ liệu sau khi thay đổi

Lưu ý: Thay đổi dữ liệu xong, tại chỉ tiêu [24] NNT chọn “Hợp đồng đã khai có thay đổi”.

Chỉ tiêu [25] NNT nhập lại mã HĐ của kỳ kê khai trước.

Tiếp theo nhấn <Tổng hợp phục lục>

Nhấn <Tổng hợp lên tờ khai chính>.
Màn hình tờ khai.

Bước 4: Nhấn <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình nộp tờ khai.

Bước 5: Nhấn <Nộp tờ khai> hệ thống chuyển sang bước tải file hợp đồng.

Lưu ý: HĐ không có file HĐ, NNT có thể bỏ qua bước này.

Bước 6: NNT chọn<Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 7: Nhấn <Tiếp tục>, hệ thống gửi mã OTP về điện thoại NNT.

Chọn<Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>

NNT nhập mã OTP.
Lưu ý: Thời gian nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát ra ngoài, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 8: Nhấn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”

Cách 2: NNT vào kê khai từ đầu như hướng dẫn mục 1( cách này Ứng Dụng không hỗ trợ lấy dữ liệu kỳ Q1/2017, muốn kê khai Q2/2017, NNT phải thực hiện kê khai từ đầu).

Lưu ý: Sau khi kê khai các chỉ tiêu xong, tại chỉ tiêu [24], NNT chọn “Hợp đồng đã khai có thay đổi” và chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ đã kê khai kỳ trước rồi mới nộp tờ khai.

Bước này NNT rất dễ nhầm và nhập sai số HĐ nên khuyến khích NNT nên làm theo cách 1 đã hướng dẫn.

5. Trường hợp NNT muốn thay đổi giá thuê của kỳ trong một hợp đồng.
Bước 1: Chọn tab <Tra cứu thuế > , <Tra cứu tờ khai>, nhập các điều kiện tra cứu, nhấn <Tra cứu>

Bước 2: Nhấn <Mở tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình <Chọn thông tin tờ khai>

Hệ thống hiển thị màn hình dữ liệu tờ khai.

– Giá thuê của HĐ là 10.000.000/tháng. NNT muốn sửa từ kỳ 2 thành 15.000.000/tháng. NNT thực hiện sửa, sau đó nhấn nút “Tab” trên bàn phím.

Tất cả các kỳ sau kỳ 2 của HĐ tự động chuyển thành 15tr.

Thực hiện xong các bước, thay đổi giá thuê hợp đồngà NNT nhấn <Tổng hợp phụ lục>à <Tổng hợp lên tờ khai chính> rồi thực hiện việc nộp tờ khai như đã hướng dẫn ở bước kê khai.

6. Trường hợp thanh lý HĐ trước hạn
Trường hợp NNT muốn kết thúc HĐ từ kỳ thứ 3 và 4 của hợp đồng 7. NNT thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn tra cứu tờ khai.

Bước 2: Mở lại tờ khai muốn kết thúc HĐ.

HĐ trước khi chưa kêt thúc gồm 4 kỳ, NNT thực hiện kết thúc kỳ 3 và 4.

Để xóa kỳ 3 và 4 của HĐ, NNT đặt chuột vào vị trí dòng, chọn <Xóa 1 dòng>. Mỗi hành động xóa, NNT chỉ xóa được 1 dòng, tương ứng với 1 kỳ.

Sau khi xóa kỳ 3 và 4, hệ thống hiển thị màn hình.

Trường hợp NNT muốn xóa cả hợp đồng 7, đặt chuột vào dòng bất kỳ của hợp đồng nhấn < Xóa tất cả các kỳ thanh toán của hợp đồng> à Tất cả các kỳ của hợp đồng 7 sẽ được xóa.

Bước 3: Thực hiện xóa xong, NNT nhấn <Tổng hợp phụ lục> à <Tổng hợp lên tờ khai chính> và thực hiện nộp tờ khai như bước kê khai đã hướng dẫn.

Nếu VẤN ĐỀ của  bạn thật sự chưa giải quyết được, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật HỒNG NGỌC INVOICE để có thể khắc phục lỗi một cách nhanh chóng!

Chúng tôi sẽ thu một khoản kinh phí nhỏ để duy trì hoạt động của website

*Phí hỗ trợ này chỉ áp dụng duy nhất lần đầu tiên! Các lần sau nếu bạn gặp bất kỳ các vấn đề như "khai báo thuế, khai bảo hiểm bảo hiểm xã hội, đăng ký hải quan, hỗ chữ số, hỗ trợ hóa đơn điện tử, nghiệp vụ kế toán... " Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn MIỄN PHÍ 100%!

Đội ngũ kỹ thuật HỒNG NGỌC INVOICE luôn luôn hỗ trợ 24/7(Kể cả các ngày chủ nhật, lễ!)

Phí dịch vụ

Phí hỗ trợ kỹ thuật lần đầu để duy trì web là 50k, lần sau miễn phí hoàn toàn.
nếu bạn ok thì gọi ngay hotline/zalo: 0934 029 599 - 0789 142 599 - 0938 505 998 (hỗ trợ hotline xuyên suốt 24/7, kể cả các ngày lễ, chủ nhật, ban đêm)

phí hỗ trợ nghiệp vụ kế toán lần đầu để duy trì web là 100k, lần sau miễn phí hoàn toàn.
nếu bạn ok thì gọi ngay hotline/zalo: 0934 029 599 - 0789 142 599 - 0938 505 998 (hỗ trợ hotline xuyên suốt 24/7, kể cả các ngày lễ, chủ nhật, ban đêm)

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
số tài khoản: 19020623558012
Ngân hàng: Techcombank - CN Chợ Lớn
Ví momo: 0986 302 908
Nội dung chuyển khoản: Phi ho tro ky thuat_ten zalo

5 1 vote
Đánh giá bài viết này!

Bài viết liên quan:

Theo dõi
Thông báo về
guest
3 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Phát Trần

Rất chuyên nghiệp !!!

Phát Trần

Rất chuyên nghiệp !

Phát Trần

Rất chuyên nghiệp!

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828