Bản cập nhật HTKK 4.7.5

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN): Cập nhật tổng hợp chỉ tiêu [27] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ từ bảng kê 02-1/BK-QTT. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN): Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828